สมัครสมาชิก D-Card

1. ข้าพเจ้าขอให้ บริษัทศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ จำกัด ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเรียกว่า “ไดอาน่า” ออกบัตรสมาชิก D–Card (รวมถึงการออกบัตรใหม่แทนบัตรที่ชำรุดหรือเสียหายให้แก่ข้าพเจ้าจนกว่าข้าพเจ้าจะยกเลิกการใช้บัตรสมาชิก

2. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ปรากฏในคำขอฉบับนี้และข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรนี้ (“ข้อมูล“เป็นทรัพย์สินของไดอาน่า

3. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของไดอาน่าเป็นไปเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าและบริการ ในกลุ่มร้านค้าที่ร่วมโครงการD–Card โดยไดอาน่าจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้บัตร และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกบัตร ทั้งนี้การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในขอบข่ายและหลักเกณฑ์ที่ไดอาน่ากำหนด

4. ข้าพเจ้ายินยอมและมอบหมายให้ไดอาน่าเปิดเผย ใช้ หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งได้ให้ไว้ในคำขอนี้หรือได้รับจากการทำธุรกรรมกับไดอาน่าให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไดอาน่าเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า

5. ข้าพเจ้ายอมรับและผูกผันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตรที่ไดอาน่ากำหนดไว้ขณะยื่นใบสมัคร รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

6. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าไดอาน่ามีสิทธิปฏิเสธใบสมัคร ยกเลิกบัตรโดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ ยกเลิกดังกล่าว

7. ไดอาน่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร ของกำนัลที่จัดให้แลกและสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของไดอาน่าถือเป็นสิ้นสุด

ติดต่อเรา
  • บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ 55 / 3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • Email: contact@diana.co.th
  • Phone: 074-272-222