บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ศูนย์การค้าไดอาน่า ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ศูนย์การค้าแห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง ที่ดำเนินกิจการมากว่า 40 ปี พร้อมด้วยสวัสดิการ มีเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน และทุนการศึกษาสำหรับลูกพนักงาน
มีความต้องการรับสมัครทีมคุณภาพ ดังนี้
**หน้าที่หลัก**
1.ควบคุมมาตรฐานด้านการดำเนินงาน การบริการ การเงิน และคุณภาพ ของกลุ่มร้านอาหาร ซึ่งประกอบด้วย :
- Cafe' Amazon
- ร้านหม่าล่าสายพาน (ร้านฉวนล่าหม้อไฟ)
- ร้านแฟรนไชส์ เช่น ซาลาเปาโกอ้วน, ร้านเกี๊ยวซ่า Stupid Fries
- ร้านแฟรนไชส์ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนอื่นๆ
 
2. การจัดการและพัฒนาพนักงาน
- ดูแลการสรรหา ให้การฝึกอบรม และการจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานร้านอาหาร
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและเป็นทีม
 
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรับประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- รักษามาตรฐานสูงด้านคุณภาพอาหาร ความสะอาด และการบริการลูกค้า
 
4. การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทำงานร่วมกับทีมบริหารห้างสรรพสินค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรภายนอก
- แก้ไขและจัดการปัญหาด้านการดำเนินงานหรือการร้องเรียนจากลูกค้า
 
5. การรายงานและการวิเคราะห์
- รายงานผลการดำเนินงานของร้านอาหารไปยังทีมบริหารระดับสูง
- จัดการโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงร้านอาหาร, เปลี่ยนแปลงเมนู และแคมเปญการโปรโมท
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 – 50 ปี
- ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการจัดการด้านการดำเนินงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมร้านอาหารหรือการบริการ
- ทักษะการนำทีมและการจัดการทีมที่แข็งแกร่ง
- ทักษะการสื่อสาร การจัดระเบียบ และการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
- ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณและการรายงานทางการเงิน
- ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านอาหารและความปลอดภัย
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️ ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR Diana Complex Hatyai-Pattani
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
2.จบการศึกษาปริญญาตรี (ทางด้านบัญชี การเงิน หรือบริหาร) มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
3.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการทีมงานได้ดี
4.มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เที่ยงตรง รักษาความลับขององค์กรได้ และทัศนคติที่ดี
5.มีทักษะในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินระบบการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
6.มีทักษะในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารให้ผู้รับการตรวจเข้าใจในประเด็น / ผลกระทบ / ข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน
7.มีความใส่ใจ พร้อมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
8.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
9.มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
10.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ
2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนด รวมทั้งสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ
4. ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือวิธีการต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
5. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแนวการตรวจสอบ Audit Program ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
6. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ
7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะโดยนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
8. จัดทำคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐาน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR Diana Complex Hatyai-Pattani
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1 ตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมต่างๆ บริเวณ พื้นที่ขายที่รับผิดชอบ ก่อนและหลังเวลาทำการ
2 ปฎิบัติงานประจำพื้นที่ขาย พร้อมทั้งลงเวลาทำงานเข้า – ออกทุกวัน
3 ตรวจรับ โอนย้าย รับคืน ส่งคืน และเตรียมสินค้าให้เพียงพอกับปริมาณการขายในสต็อก
4 จัดทำสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าโปรโมชั่นโดยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม
5 ดูแลรายการสินค้าประจำพื้นที่ขายและจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกฝ่าย
6 เสนอขายสินค้า ปิดการขายสินค้า รับชำระจากลูกค้า
7 อื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น การขายออนไลน์
8 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
คุณสมบัติ 
1. เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิม.6 หรือ เทียบเท่า
3. สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้
4. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
6. กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️ ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR  Diana Complex Hatyai-Pattani
ลักษณะการทำงาน :
1. บริการลูกค้า, รับออเดอร์-เสิร์ฟ
2. ดูแลงานครัว จัดเตรียมวัตถุดิบ ทำน้ำซุปตามสูตรที่กำหนด
3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในครัวและพื้นที่ในร้าน
4. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ18- 35 ปี
3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทำงานในร้านอาหาร
5. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น คล่องแคล่ว
6. มีใจบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
7. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน สามารถเข้างานเป็นกะได้
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR Diana Complex Hatyai-Pattani
คุณสมบัติ
1.อายุ 25 - 45 ปี ไม่จำกัดเพศ ศาสนาพุทธ
2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
3.หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเรียนรู้งาน และมีใจในการบริการ
4.สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
5.มีประสบการณ์งานครัว ร้านอาหารเป็นกุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก หรือเคยขายอาหารเปิดร้านอาหารมาก่อน
6.บุคลิกภาพดี สะอาด พูดจาสุภาพ
 
ลักษณะการทำงาน 
1. บริการลูกค้า, รับออเดอร์- ทำออเดอร์ อาหารตามที่ลูกค้าสั่ง
2. ดูแลสต็อควัตถุดิบ จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ ให้เพียงพอและพร้อมบริการแก่ลูกค้า
3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ร้าน ปฏิบัติตามสุขอนามัยด้านความสะอาดและความปลอดภัย
4. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน สามารถเข้างานเป็นกะได้
5. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการส่งเงินประจำวัน
6.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️ ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR  Diana Complex Hatyai-Pattani
คุณสมบัติ
1.อายุ 25 - 45 ปี ไม่จำกัดเพศ ศาสนาพุทธ
2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
3.หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเรียนรู้งาน และมีใจในการบริการ
4.สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
5.มีประสบการณ์งานครัว ร้านอาหารเป็นกุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก หรือเคยขายอาหารเปิดร้านอาหารมาก่อน
6.บุคลิกภาพดี สะอาด พูดจาสุภาพ
 
ลักษณะการทำงาน 
1. บริการลูกค้า, รับออเดอร์- ทำออเดอร์ อาหารตามที่ลูกค้าสั่ง
2. ดูแลสต็อควัตถุดิบ จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ ให้เพียงพอและพร้อมบริการแก่ลูกค้า
3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ร้าน ปฏิบัติตามสุขอนามัยด้านความสะอาดและความปลอดภัย
4. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน สามารถเข้างานเป็นกะได้
5. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการส่งเงินประจำวัน
6.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️ ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR  Diana Complex Hatyai-Pattani
ลักษณะงาน
- รับชำระค่าสินค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
- บริการรับเปลี่ยนคืนสินค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
- ให้บริการลูกค้าและพนักงานขายอย่างสุภาพ
- ตอบคำถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นและกิจกรรมให้กับลูกค้า
- รับฟังปัญหาและคำแนะนำจากลูกค้าที่มาใช้บริการ
- ดูแลบริเวณเคาน์เตอร์ให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้บริการ
- จัดสรรอุปกรณ์สนับสนุนการขายให้เพียงพอ เช่น ถุงใส่สินค้า เป็นต้น
- มีประสบการณ์การทำงานแคชเชียร์ สามารถใช้เครื่อง POS ได้
- เวลาในการทำงาน 11.00-21.00 น.
- ค่าแรงวันละ 400 บาท
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง (ศาสนาอิสลามไม่สามารถคลุมผมได้)
- วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
- บุคลิกภาพดี สุภาพ รักความสะอาด
- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้
- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
- รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดคุยกับลูกค้าได้
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR Diana Complex Hatyai-Pattani
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำที่ดีในการทำงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการ Create Content
- มีความสามารถทำ info graphic หรือ Graphic Design ได้
- มีความยืดหยุ่น มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้
 
 
ลักษณะงาน
- วางแผน และพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ สร้างคอร์ส หรือโปรโมชั่นที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- นำเสนอแผนการตลาด การดำเนินกงานทื่สามารถวัดผลได้จริง
- ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการทำการตลาดที่เป็นเทรนในปัจจุบัน
- เป็นนักคิด วิเคราะห์ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แผนการตลาดของตนเองประสบผลสำเร็จ
- ประสานงานกิจกรรมการตลาดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
- จัดทำเอกสารข้อมูลและสื่อต่างๆเกี่ยวกับการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- วางแผนการตลาดออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และงบประมาณ
- เขียนคอนเท้นต์ หรืออัพเดทข้อมูลของสินค้าหรือกิจกรรมด้านการตลาดผ่านช่องทาง Webiste, และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- เก็บข้อมูลทางการตลาด วิเคราะห์ และจัดทำแผนทางการตลาด
- วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง เพื่อพัฒนาด้านการตลาดและเพิ่มโอกาสการขายในช่องทางใหม่
- พัฒนาแผนการตลาด ติดตามการทำงานให้ตรงตามแผนงาน ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กร
- ติดต่อประสานงานดูแลงานการตลาด Online และ Offline ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตลาด
- วิเคราะห์การทำการตลาด/ธุรกิจในรูปแบบของ Social Network
- สามารถสร้างสรรค์ ผลิตและบริหาร Campaingn ทางการตลาดทุกช่องทางโดยใช้สื่อตามนโยบายขององค์กร
- สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ดี
- ติดต่อประสานงานกับสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️ ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR Diana Complex Hatyai-Pattani
ลักษณะงาน
1.ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมต่าง ๆ บริเวณ พื้นที่ขายที่รับผิดชอบ ก่อนและหลังเวลาทำการ 
2.จัดสรรพนักงานขายให้เพียงพอ ประจำพื้นที่ขาย พร้อมทั้งตรวจเช็คการลงเวลาทำงานของพนักงานขาย 
3.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการนำสินค้ามาจัดรายการ โปรโมชั่น ในแต่ละลานโปรโมชั่น
4.จัด Meeting ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการขายและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ
5.เตรียมสินค้าให้เพียงพอกับปริมาณการขายในสต็อก 
6.จัดทำสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าโปรโมชั่นโดยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม 
7.วิเคราะห์ยอดขายและสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันพร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการขายสินค้า 
8.จัดทำทะเบียนควบคุมและติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการนำสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่น ในแต่ละลานโปรโมชั่น พร้อมเงื่อนไขการค้าและสินค้าแต่ละประเภท
9.ดูแลรายการสินค้าโปรโมชั่นประจำพื้นที่ขายและจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกฝ่าย
10. รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้
- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ
- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
- สามารถคิดโปรโมชั่น และทำการตลาดได้
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️ ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR  Diana Complex Hatyai-Pattani
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ตรงกับสายงานมาก่อน อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (ปัตตานี)
- มีความกระตือรือล้น ขยัน อดทนต่อการทำงาน
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีความรับผิดชอบ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อและใบจัดส่งสินค้าของSupplier
2.ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนและเอกสาร
3.ดูแลการออกใบแจ้งปัญหา กรณีที่พบข้อผิดพลาดจากการตรวจรับ
4.บันทึกการรับ/ คืนสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนและเอกสาาร
5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกระจายสินค้าเข้าพื้นที่ขาย
6.ดูแลพื้นที่สำหรับตรวจรับสินค้าให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ พร้อมใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
7.จัดเก็บสินค้าใน Stock ให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา และดูแลสินค้าในStockไม่ให้เกิดความเสียหาย
8.ตรวจสอบสินค้าส่งให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลาที่ลูกค้านัดหมาย
9.กำกับดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ บอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️ ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR  Diana Complex Hatyai-Pattani
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า / จัดซื้อจัดหา/ติดต่อ แบร์นสินค้ามาลงขายให้กับทางบริษัท
2.ติดต่อประสานงานหาลูกค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ขาย 
3.ร่วมประสานงานฝ่ายอาคารเพื่อส่งมอบพื้นที่เช่า และร่วมประสานงานระหว่างผู้เช่า ผู้รับเหมา และฝ่ายอาคาร
4.ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้า
5.เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า เพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้ลูกค้าเช่าพื้นที่
6.จัดทำเอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่ให้แก่ผู้เช่า
7.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน  และส่งสรุปงานประจำสัปดาห์
8.ติดต่อประสานงานกับผู้เช่า ให้ปฏิบัติงานตามแผนงานของบริษัทในแต่ละช่วง
9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
- วุฒิการปริญญาตรี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้และเปิดกว้างในโลก Social 
- มีความรู้ในตัวแบรนด์สินค้าเป้นอย่างดี
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง
- มีความกระตือรือร้น มีวินัย ตรงเวลา ทั้งเข้างาน เลิกงาน และ มีความเสียสละ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️ ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR  Diana Complex Hatyai-Pattani
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์งานเลขานุการฝ่ายขายของธุรกิจค้าปลีก หรือประสบการณ์ตำแหน่ง Planner มา
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้อย่างคล่องแคล่ว **จัดทำ Presentation ได้ดี
6. มีวุฒิภาวะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
7. บุคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำ ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักงานบริการ
 
รายละเอียดงาน
1. ประสานงานภายในหน่วยงาน และซัพพลายเออร์ภายนอกทั้งหมด
2. รับผิดชอบงานเอกสาร งานจัดทำข้อมูลสรุปยอดขาย รายงานการขาย รวมทั้งใบการออกหลักการใบแจ้งงานต่างๆ ทั้งงานในศูนย์การค้า และกรณีออกจำหน่ายสินค้านอกพื้นที่
3. จัดทำข้อมูล Presentation เอกสารนำเสนอต่างๆ สรุปนำส่งผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้บริหารของศูนย์การค้า
4. ประสานงานรวมทั้งการดีลแบรนด์ต่างๆ เข้ามาวางจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์การค้าฯ 
5. จัดทำข้อมูลยอดขาย ร่วมวางแผนงาน กำหนดโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ
6. ดูแลข้อมูล Planner ได้แก่
- Production Planner.
- Distribution Planner.
- Material Requirement Planner. 
- Customization Planner.
7. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการฝ่ายมอบหมาย
8. สามารถปฏิบัติงานต่างพื้นที่ เช่น ปัตตานี ยะลา ได้
 
ช่องทางการสมัคร
☎️ เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
☎️ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6
☎️ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น.
❌ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️ ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th
ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่แฟนเพจ : HR Diana Complex Hatyai-Pattani
สวัสดิการ - ประกันสังคม

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน

- วันหยุดประจำสัปดาห์

- วันหยุดพักร้อนเริ่มต้นที่ 7 วัน

- ยูนิฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการเงินกู้พนักงาน

- ส่วนลดการซื้อสินค้า

- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า

- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารปฏิบัติงานต่างพื้นที่

- การฝึกอบรมและพัฒนา

- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน

วิธีการสมัคร


ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

:email: ส่งเอกสารสมัครงานผ่านทาง Email : HR@diana.co.th

:telephone_receiver: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619

:round_pushpin: สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ 
      วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09:00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:00 - 15:00 น.
      (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อเรา
  • บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ 55 / 3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • Email: contact@diana.co.th
  • Phone: 074-272-222