บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ศูนย์การค้าไดอาน่า ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ศูนย์การค้าแห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง ที่ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี พร้อมด้วยสวัสดิการและโบนัสพิเศษ (นอกเหนือจากโบนัสปกติ) จ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้ง มีเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน และทุนการศึกษาสำหรับลูกพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ อายุงาน 6 เดือน มีสิทธิรับโบนัส
มีความต้องการรับสมัครทีมคุณภาพ ดังนี้

ลักษณะงาน

- บริหารยอดขายเครื่องสำอางทั้งหมดที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

- ทำการวิเคราะห์ยอดขายและหาแนวทางแก้ไขผลักดันยอดขาย

- ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าเครดิต / บริหารจำนวนสต๊อกสินค้า

- ตรวจสอบและติดตามสินค้า CSMT . by Brand ให้มีจำนวนสต๊อกเพียงพอ

- ดีลแบรนด์ ตลอดจนการปิดยอดดีลแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆ มาลงขายในพื้นที่

- วิเคราะห์ตลาด วางแผนงาน และกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างเฉียบขาด

- Proactive / Management Skill

- มีประสบการณ์ห้างสรรพสินค้า 

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 40 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ลักษณะงาน

- บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

- ทำการวิเคราะห์ยอดขายและหาแนวทางแก้ไขผลักดันยอดขาย

- ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าเครดิต / บริหารจำนวนสต๊อกสินค้า

- ตรวจสอบและติดตามสินค้า CSMT . by Brand ให้มีจำนวนสต๊อกเพียงพอ

- ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายในแผนกให้เกิดยอดขายสุงสุด

- ดูแลการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

- สนับสนุน/ดูแลพนักงานในแผนก

- มีประสบการณ์ห้างสรรพสินค้า พิจารณาป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ(Job Description)

 • ควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับการจัด Display และสภาพแวดล้อมของร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนภาพ และบรรลุเป้าหมายรวมถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • นำเสนอแนวคิดด้าน Visual Merchandising สำหรับงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ออกแบบและตรวจสอบการจัด Display ที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสไตล์ของตัวเองให้สอดคล้องกับตลาดในปัจจุบัน
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาพรวมของงาน Visual Merchandising ที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เอาใจใส่และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการทำงานและการเตรียมตัวสำหรับโปรโมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ(Qualification)

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้เกี่ยวกับ Visual Merchandising

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งทักษะการพูด และการเขียน

5. มีความรับผิดชอบ ทีมงาน กระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

6. มีการจัดระเบียบที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และทักษะการทำงานที่หลากหลาย

สวัสดิการ(Welfare)

- ประกันสังคม

- วันหยุดประจำสัปดาห์

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี

- ชุดยูนิฟอร์ม

- การฝึกอบรมและพัฒนา

- ส่วนลดการซื้อสินค้า

- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า

- ของเยี่ยมไข้

- เงินกู้พนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)

- เงินช่วยเหลือพิธีศพ

- เงินพิธีสมรส

- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร (กรณีปฏิบัติงานต่างพื้นที่)  

ช่องทางการสมัคร

- สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร หรรือ ส่งประวัติมายัง E-mail :   HR@diana.co.th (เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ(Job Description)

• กำหนดแผนงาน และบริหารงานขายห้างสรรพสินค้า (Department Trade)

• รับผิดชอบการนำเสนอสินค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับทางห้างสรรพสินค้า

• กำกับ ควบคุมการทำงานของทีมขาย และทีม PC

• วิเคราะห์ยอดขาย และประมาณการยอดรายได้โดยภาพรวมของฝ่ายขายห้างสรรพสินค้าในแต่ละเดือน/ ไตรมาส/ปี

• วางแผนร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

• บริหารจัดการความต้องการของลูกค้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

• ตรวจสอบ ควบคุมสต็อกสินค้า ควบคุมดูแลและบริหารงาน พนักงานในความรับผิดชอบทุกสาขา

• งานอื่นๆ

 

คุณสมบัติ(Qualification)

1. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 – 45 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 3 – 5  ปี ในตำแหน่ง และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานขาย โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งทักษะการพูด และการเขียน

5. ความรู้คอมพิวเตอร์ใน MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

6. มีความรับผิดชอบ ทีมงาน กระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7. มีการจัดระเบียบที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และทักษะการทำงานที่หลากหลาย

8. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการตัดสินใจที่เฉียบคม

9. มีความเสียสละ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัย
- ดำเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัย และอัคคีภัย
- ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยทั้งบุคคลและทรัพย์สิน
- ระงับเหตุร้ายก่อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-เพศชาย
-วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมุ่งมั่น
-มีความรู้และประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย
-ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-มีประสบการงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป  ( ในห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ช่องทางการสมัคร

- กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยสแกน QR Code

- ส่งประวัติผ่านอีเมล hr@diana.co.th

(เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ )

หน้าที่งาน

• ตรวจเช็คยอดสินค้า - รับ - ส่ง ตรวจนับยอดรายการสินค้าในสต็อก

•  มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก Supermarket หรือเช็คเกอร์ ห้างสรรพสินค้า

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

• วุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 ขึ้นไป

• มีความละเอียดรอบคอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

• มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน

1.ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมต่าง ๆ บริเวณ พื้นที่ขายที่รับผิดชอบ

2.จัดสรรพนักงานขายให้เพียงพอ ประจำพื้นที่ขาย พร้อมทั้งตรวจเช็คการลงเวลาทำงานของพนักงานขาย ควบคุมดูแลการทำงานของ PC/BA ในพื้นที่รับผิดชอบ

3.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการนำสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่น ในแต่ละลานโปรโมชั่น

4.จัด Meeting ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการขายและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ

5.เตรียมสินค้าให้เพียงพอกับปริมาณการขายในสต็อก

6.จัดทำสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าโปรโมชั่นโดยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม

7.วิเคราะห์ยอดขายและสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันพร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการขายสินค้า

8.จัดทำทะเบียนควบคุมและติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการนำสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่น ในแต่ละลานโปรโมชั่น
   พร้อมเงื่อนไขการค้าและสินค้าแต่ละประเภท

9.ดูแลรายการสินค้าโปรโมชั่นประจำพื้นที่ขายและจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกฝ่าย

10.ตรวจรับ โอนย้าย รับคืน ส่งคืน และเตรียมสินค้าให้เพียงพอกับปริมาณการขายในสต็อก

11. รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

 

ช่องทางการสมัคร

- สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร หรือส่งประวัติผ่านอีเมล  hr@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

(เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)

ลักษณะงาน

 • จัดซื้อสินค้าแฟชั่นจะต้องทำการวางแผนและจัดซื้อสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้า เช่น สินค้าแฟชั่นพื้นฐาน (Basic Fashion) ภายใต้งบประมาณที่แต่ละแบรนด์ตั้งเอาไว้
 •  วางแผนแก้ไขปัญหาได้ในกรณีที่สินค้าชิ้นไหนขายได้น้อย หรือขายไม่ออก เพื่อสร้างผลกำไรให้แบรนด์ได้มากที่สุด
 • วิเคราะห์ตลาด เทรนด์ วัฒนธรรมการแต่งกาย กระแสตอนนี้และอนาคต เพื่อดึงจุดเด่นให้สินค้าขายได้
 • เดินทางไปดูสินค้า และจัดซื้อสินค้า ตาม Connectionที่วางแพลนไว้
 • จัดสรรงบประมาณ วางแผนจัดซื้อสินค้า ดูผลตอบรับ และกระตุ้นการขาย
 • เป็นนักวางแผนต้องรู้จักคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่มี มีการประเมินสถานการณ์จากอดีต เพื่อนำไปใช้คาดการณ์ในอนาคต 
 • ควบคุม Stock สินค้าทั้งหมด
 • ดูแลงาน สำนักงานใหญ่ และสาขาย่อย ทั้งหมด

    คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ  35 ปีขึ้นไป  ( ไม่จำกัดเพศ )
 • มีประสบการณ์การทำงานจัดซื้อ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความชอบและสนใจด้านแฟชั่นทั้งของไทยและต่างประเทศ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด การบริหารจัดการ จัดซื้อสินค้า
 • มีความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสาร ในระดับดี 
 • มีความชำนาญเรื่องการสื่อสารกับคู่ค้าเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

1.ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมต่าง ๆ บริเวณ พื้นที่ขายที่รับผิดชอบ ก่อนและหลังเวลาทำการ รวมทั้งความเรียบร้อยของพีซี บีเอ และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด

2.จัดสรรพนักงานขายให้เพียงพอ ประจำพื้นที่ขาย พร้อมทั้งตรวจเช็คการลงเวลาทำงานของพนักงานขาย

3.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการนำสินค้ามาจัดรายการ โปรโมชั่น ในแต่ละลานโปรโมชั่น

4.จัด Meeting ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการขายและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ประชุมทุกวันก่อนเริ่มงาน

5.เตรียมสินค้าให้เพียงพอกับปริมาณการขายในสต็อก

6.จัดทำสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าโปรโมชั่นโดยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม

7.วิเคราะห์ยอดขายและสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันพร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการขายสินค้า

8.จัดทำทะเบียนควบคุมและติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการนำสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่น ในแต่ละลานโปรโมชั่น พร้อมเงื่อนไขการค้าและสินค้าแต่ละประเภท

9.ดูแลรายการสินค้าโปรโมชั่นประจำพื้นที่ขายและจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกฝ่าย

10. รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

 

ช่องทางการสมัคร

- สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร หรือส่งประวัติผ่านอีเมล  hr@diana.co.th

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

(เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)

ลักษณะงาน

-ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาด
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร

- ตัดต่อวีดีโอ คอนเท้นต่างๆ ผสมผสานกราฟฟิค
- จัดทำ Motion และ อนิเมชั่นได้
-ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตาม
 -นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร
 -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 – 35 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง *** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

- มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัย
- ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
- ดำเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัย และอัคคีภัย
- ดูแลและตรวจสอบกล้องวงจรปิด ทุกสาขา
- วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยทั้งบุคคลและทรัพย์สิน
- ระงับเหตุร้ายก่อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลรักษาซ่อมบำรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกสาขา
- ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-เพศชาย
-วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัยหรือ Fireman จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมุ่งมั่น
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Word , Excel ) ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้และประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย
-ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-ผ่านการอบรม Fireman ขั้นรุนแรงผ่านการทำงานด้านรักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า โครงการ

-มีประสบการงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป  ( ในห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน

1.บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า / จัดซื้อจัดหา/ติดต่อ แบร์นสินค้ามาลงขายให้กับทางบริษัท

2.ติดต่อประสานงานหาลูกค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ขาย

3.ร่วมประสานงานฝ่ายอาคารเพื่อส่งมอบพื้นที่เช่า และร่วมประสานงานระหว่างผู้เช่า ผู้รับเหมา และฝ่ายอาคาร

4.ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้า

5.เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า เพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้ลูกค้าเช่าพื้นที่

6.จัดทำเอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่ให้แก่ผู้เช่า

7.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน  และส่งสรุปงานประจำสัปดาห์

8.ติดต่อประสานงานกับผู้เช่า ให้ปฏิบัติงานตามแผนงานของบริษัทในแต่ละช่วง

9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

-ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป

- วุฒิการปริญญาตรี

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้และเปิดกว้างในโลก Social

- มีความรู้ในตัวแบรนด์สินค้าเป้นอย่างดี

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง

- มีความกระตือรือร้น มีวินัย ตรงเวลา ทั้งเข้างาน เลิกงาน และ มีความเสียสละ

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

-  ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้

 

ช่องทางการสมัคร

- สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร หรือส่งประวัติผ่านอีเมล hr@diana.co.th   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619

(เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)

สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

- เงินพิเศษ เช่น ค่าคอมมิชชั่น 

- เงินสวัสดิการกรณีสมรส และกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- เงินกู้ยืม

- ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่ E-mail : HR@diana.co.th หรือ

สมัครงานด้วยตัวเอง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 16.00 น. (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดของด Walk in เป็นการชั่วคราว)

สแกนผ่าน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครงาน

แผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 55/3 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-272-222 ต่อ 3619
ติดต่อเรา
 • บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ 55 / 3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • Email: contact@diana.co.th
 • Phone: 074-272-222