บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ศูนย์การค้าไดอาน่า ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ศูนย์การค้าแห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง ที่ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี พร้อมด้วยสวัสดิการและโบนัสพิเศษ (นอกเหนือจากโบนัสปกติ) จ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้ง มีเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน และทุนการศึกษาสำหรับลูกพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ อายุงาน 6 เดือน มีสิทธิรับโบนัส
มีความต้องการรับสมัครทีมคุณภาพ ดังนี้

ลักษณะงาน

- บริหารยอดขายเครื่องสำอางทั้งหมดที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

- ทำการวิเคราะห์ยอดขายและหาแนวทางแก้ไขผลักดันยอดขาย

- ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าเครดิต / บริหารจำนวนสต๊อกสินค้า

- ตรวจสอบและติดตามสินค้า CSMT . by Brand ให้มีจำนวนสต๊อกเพียงพอ

- ดีลแบรนด์ ตลอดจนการปิดยอดดีลแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆ มาลงขายในพื้นที่

- วิเคราะห์ตลาด วางแผนงาน และกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างเฉียบขาด

- Proactive / Management Skill

- มีประสบการณ์ห้างสรรพสินค้า 

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 40 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ลักษณะงาน

- บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

- ทำการวิเคราะห์ยอดขายและหาแนวทางแก้ไขผลักดันยอดขาย

- ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าเครดิต / บริหารจำนวนสต๊อกสินค้า

- ตรวจสอบและติดตามสินค้า CSMT . by Brand ให้มีจำนวนสต๊อกเพียงพอ

- ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายในแผนกให้เกิดยอดขายสุงสุด

- ดูแลการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

- สนับสนุน/ดูแลพนักงานในแผนก

- มีประสบการณ์ห้างสรรพสินค้า พิจารณาป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ(Job Description)

• กำหนดแผนงาน และบริหารงานขายห้างสรรพสินค้า (Department Trade)

• รับผิดชอบการนำเสนอสินค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับทางห้างสรรพสินค้า

• กำกับ ควบคุมการทำงานของทีมขาย และทีม PC

• วิเคราะห์ยอดขาย และประมาณการยอดรายได้โดยภาพรวมของฝ่ายขายห้างสรรพสินค้าในแต่ละเดือน/ ไตรมาส/ปี

• วางแผนร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

• บริหารจัดการความต้องการของลูกค้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

• ตรวจสอบ ควบคุมสต็อกสินค้า ควบคุมดูแลและบริหารงาน พนักงานในความรับผิดชอบทุกสาขา

• งานอื่นๆ

 

คุณสมบัติ(Qualification)

1. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 – 45 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 3 – 5  ปี ในตำแหน่ง และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานขาย โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งทักษะการพูด และการเขียน

5. ความรู้คอมพิวเตอร์ใน MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

6. มีความรับผิดชอบ ทีมงาน กระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7. มีการจัดระเบียบที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และทักษะการทำงานที่หลากหลาย

8. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการตัดสินใจที่เฉียบคม

9. มีความเสียสละ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่งาน

• ตรวจเช็คยอดสินค้า - รับ - ส่ง ตรวจนับยอดรายการสินค้าในสต็อก

•  มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก Supermarket หรือเช็คเกอร์ ห้างสรรพสินค้า

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

• วุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 ขึ้นไป

• มีความละเอียดรอบคอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

• มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ลักษณะงาน

- บริหารยอดขายในสาขาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย หากยอดขายต่ำกว่าเป้าต้องแก้ไขทันที

- วิเคราะห์ยอดขายในสาขาและหาแนวทางผลักดันวางแผนในเดือนถัดไป

- ทำการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย

- บริหารสต๊อกสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าการขาย

- ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายราคาให้ถูกต้อง สวยงาม

- ตรวจสอบและรับผิดชอบให้พื้นที่มีความสะอาด ปลอดภัย

- ประชุมแจ้งอัพเดทข่าวสารและโปรโมชั่นให้พนักงานทราบ

- ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- รับฟ้งข้อตำหนิ/คำชมจากลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุง

- เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบวินัยให้แก่พนักงาน

- ดูแลพนักงานให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้รับสวัสดิการและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างยุติธรรม

 

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30-40 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

- มีประสบการณ์การบริหารงานจากเซเว่น / บิ๊กซี / โลตัส อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีทักษะความเป็นผู้นำ และ ทักษะการตัดสินใจที่ดี

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

- รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ว่องไว

-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ลักษณะงาน

 • จัดซื้อสินค้าแฟชั่นจะต้องทำการวางแผนและจัดซื้อสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้า เช่น สินค้าแฟชั่นพื้นฐาน (Basic Fashion) ภายใต้งบประมาณที่แต่ละแบรนด์ตั้งเอาไว้
 •  วางแผนแก้ไขปัญหาได้ในกรณีที่สินค้าชิ้นไหนขายได้น้อย หรือขายไม่ออก เพื่อสร้างผลกำไรให้แบรนด์ได้มากที่สุด
 • วิเคราะห์ตลาด เทรนด์ วัฒนธรรมการแต่งกาย กระแสตอนนี้และอนาคต เพื่อดึงจุดเด่นให้สินค้าขายได้
 • เดินทางไปดูสินค้า และจัดซื้อสินค้า ตาม Connectionที่วางแพลนไว้
 • จัดสรรงบประมาณ วางแผนจัดซื้อสินค้า ดูผลตอบรับ และกระตุ้นการขาย
 • เป็นนักวางแผนต้องรู้จักคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่มี มีการประเมินสถานการณ์จากอดีต เพื่อนำไปใช้คาดการณ์ในอนาคต 
 • ควบคุม Stock สินค้าทั้งหมด
 • ดูแลงาน สำนักงานใหญ่ และสาขาย่อย ทั้งหมด

    คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ  35 ปีขึ้นไป  ( ไม่จำกัดเพศ )
 • มีประสบการณ์การทำงานจัดซื้อ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความชอบและสนใจด้านแฟชั่นทั้งของไทยและต่างประเทศ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด การบริหารจัดการ จัดซื้อสินค้า
 • มีความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสาร ในระดับดี 
 • มีความชำนาญเรื่องการสื่อสารกับคู่ค้าเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

-ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาด
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
- จัดทำ Motion และ Animoji อนิเมชั่นได้
-ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตาม
 -นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร
 -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 – 35 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง *** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

- มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัย
- ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
- ดำเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัย และอัคคีภัย
- ดูแลและตรวจสอบกล้องวงจรปิด ทุกสาขา
- วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยทั้งบุคคลและทรัพย์สิน
- ระงับเหตุร้ายก่อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลรักษาซ่อมบำรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกสาขา
- ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-เพศชาย
-วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัยหรือ Fireman จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมุ่งมั่น
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Word , Excel ) ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้และประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย
-ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-ผ่านการอบรม Fireman ขั้นรุนแรงผ่านการทำงานด้านรักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า โครงการ

-มีประสบการงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป  ( ในห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน

- คีย์ข้อมูลการส่งสินค้าให้ลูกค้า

- ทำงานในระบบการส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย

- ให้บริการลูกค้าและพนักงานขายอย่างสุภาพ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

- มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ

- บุคลิกภาพดี สุภาพ รักความสะอาด

- สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

- รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี พูดคุยกับลูกค้าได้

 

***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล hr@diana.co.th

(เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

- เงินพิเศษ เช่น ค่าคอมมิชชั่น 

- เงินสวัสดิการกรณีสมรส และกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- เงินกู้ยืม

- ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่ E-mail : HR@diana.co.th หรือ

สมัครงานด้วยตัวเอง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 16.00 น. (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดของด Walk in เป็นการชั่วคราว)

สแกนผ่าน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครงาน

แผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 55/3 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-272-222 ต่อ 3619
ติดต่อเรา
 • บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ 55 / 3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • Email: contact@diana.co.th
 • Phone: 074-272-222